Centrum voor kortverblijf

Doelstelling:

Het centrum voor kortverblijf (CVK) heeft tot doel bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en/of herstel van de zelfzorg en/of mantelzorg, dit door het aanbieden en realiseren van zorg op maat.

De bedoeling van een kortverblijf is, om ouderen op te vangen die net buiten de mantelzorg vallen en beroep kunnen doen op de bedoelde hulp- en dienstverlening in een CVK. Het CVK zal in samenspraak met de mantelzorgers instaan voor de dienstverlening.

Kandidaat-bewoners met een zware zorgbehoevendheid hebben voorrang op personen met een lichter zorgprofiel. Daarom is het belangrijk, dat indien er een verandering optreedt in de Katz-schaal, dit doorgegeven wordt aan de opnameverantwoordelijke.

Kandidaat-bewoners worden volgens chronologie van de wachtlijst opgenomen in het CVK. Het CVK stelt enkel éénpersoonskamers ter beschikking.

Bewoners in het CVK hebben voorrang om door te schuiven naar een definitieve plaats in WZC ‘t Cautervelt, indien er binnen de toegelaten maximum 90 dagen dat zij hier verblijven een definitieve plaats vrijkomt. Hierbij wordt de chronologische volgorde van opname gevolgd, mits het zorgprofiel overeenstemt met het zorgprofiel dat vereist is voor de in te nemen kamer. Bewoners met het dementiesyndroom worden in een afzonderlijke afdeling ondergebracht. Indien de maximum termijn verlopen is, dient men de bewoner in het CVK elders onder te brengen. Indien gewenst, hebben zij wel nog voorrang voor een definitieve opname.

Familieleden van personeelsleden hebben voorrang op kandidaat-bewoners op de wachtlijst.

Indien u gecontacteerd wordt door de opnameverantwoordelijke en u weigert 2x, dan wordt u van de wachtlijst geschrapt.

 

Opname:

De bewoners in het CVK mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van 1 jaar, in totaal maximum 90 dagen in kortverblijf opgenomen worden, al dan niet in hetzelfde CVK.

Indien de bewoner tijdens zijn verblijf in het CVK dient opgenomen te worden in het ziekenhuis, wordt de periode in het CVK automatisch verlengd met de duur van de ziekenhuisopname, indien gewenst.

 

Annulatie of opzeg van de kamer in het CVK:

Er wordt een waarborgsom van 7x de dagprijs aangerekend, wanneer het contract reeds ondertekend is en de bewoner zijn/haar verblijf in het centrum voor kortverblijf annuleert.

Er wordt een vergoeding van maximum 7x de dagprijs aangerekend wanneer een bewoner, opgenomen in het CVK, onverwachts vertrekt of overlijdt. Gedurende deze termijn kan enkel de dagprijs verminderd met de bedragen van de niet-gebruikte leveringen en diensten worden aangerekend. Dit betreft een korting van 10% op de dagprijs. Indien het CVK 7 dagen op voorhand verwittigd wordt dat een bewoner vroeger dan voorzien het CVK verlaat, dan dient deze vergoeding niet betaald te worden.

Indien de bewoner vroeger wenst te vertrekken dan overeengekomen in het contract, dient de opzeg van de kamer in het CVK schriftelijk genoteerd te worden in het contract van de desbetreffende bewoner in het woonzorgcentrum ‘ t Cautervelt, of er dient een opzegbrief afgegeven te worden of een mail gestuurd te worden naar admin@baronievanboelare.be.

De bewoner en zijn familie staan in voor het volledig ontruimen van de kamer.
De bezittingen van de bewoner dienen uit de kamer verwijderd te worden.