Definitieve opname in het WZC

Duur van de overeenkomst:

De overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat de eerste maand geldt als proefperiode, tijdens dewelke deze overeenkomst door beide partijen kan beëindigd worden, mits het respecteren van een opzegtermijn van zeven dagen. Deze vooropzeg dient schriftelijk te gebeuren en de opzegtermijn gaat in de eerstvolgende dag na ontvangst.

Bij een opname in het woonzorgcentrum dient een verslag van een maatschappelijk werker, verbonden aan een CVK, een openbaar bestuur of een erkende welzijnsvoorziening bezorgd te worden.

 

Beëindigen van de overeenkomst:

Er wordt een annulatievergoeding van 7x de dagprijs aangerekend, wanneer het contract reeds ondertekend is en de bewoner zijn verblijf annuleert.

Bij vertrek van de bewoner dient deze een schriftelijke opzeg te doen (via brief, via aanpassing op de overeenkomst door beide partijen of via mail). De opzegtermijn na de proefperiode bedraagt dertig dagen. De opzegvergoeding bedraagt dertig maal de dagprijs.

Ongeacht door wie de overeenkomst beëindigd wordt, geldt dat indien een woongelegenheid ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de opzegperiode, de dagprijs, in voorkomend geval verminderd met de bedragen van de niet-gebruikte leveringen en diensten bij afwezigheid van de bewoner, alleen kan worden aangerekend tot de dag die voorafgaat aan de wederingebruikname. Dit betreft een korting van 10% op de dagprijs.